De fleste av oss bruker geografisk informasjon daglig i en eller annen sammenheng, fra kartet på gulesider.no til GPS i bil og på mobilen.

Men geografisk informasjon er mer enn kart, og såkalte geografiske informasjonssystemer (GIS) gjør seg gjeldende på stadig nye felt i samfunnet.

Utbyggingsprosjekter

Bruken av geografisk informasjon og GIS står sentralt ved større utbyggingsprosjekter og i byplanlegging. Ved hjelp av terrengmodeller og kartteknologi kan man blant annet simulere sol- og skyggesoner for det aktuelle området, og beregne hvordan lysforholdene blir ved gitte høyder på et bygg.

Vindmøller

Ved planlegging av vindmølleparker benytter man geografisk teknologi for å visualisere hvordan vindmøllene vil se ut i terrenget, og lager analyser av hvordan dette vil påvirke sikten for annen bebyggelse i området.

Overvåking av kriminalitet

Geografisk informasjon er også viktig innen kriminalitetsbekjempelse. Ved å systematisere hvor ulike typer lovbrudd finner sted, kan man få oversikt over hvor det eventuelt er en overhyppighet av tilfeller og sette inn mer målrettede tiltak.

Leting etter savnede

Redningstjenestene bruker geografiske informasjonssystemer i letingen etter savnede personer, blant annet for å stedfeste hvor man har lett og hvilke områder som gjenstår.

GIS brukes også som verktøy ved naturkatastrofer, slik at man kan skaffe seg oversikt over hvor det har gått ras eller skred, og i hvilke områder det er fare for nye ras eller skred.